FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร


เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

ให้บริการ

  • ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่ม
  • วิเคราะห์สารตกค้าง วัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีอื่นๆ
  • เช่าเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง GC , HPLC , AAS , เครื่องมือแปรรูปอาหารทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (ประมาณตัวอย่างข้างล่างครับ)
เอกสาร FOSIC
ทั้งหมด