บุคลากร

 

อาจารย์แดนชัย  เครื่องเงิน
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร


ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธ์
รองหัวหน้าศูนย์ฯ


ผศ.วชิระ  สิงห์คง
     รองหัวหน้าศูนย์ฯ    

ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
รองหัวหน้าศูนย์ฯ

 

รศ.ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
กรรมการศูนย์ฯ

ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
กรรมการศูนย์

 

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการศูนย์ฯ

ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว
กรรมการศูนย์

 

อาจารย์เอนก หาลี
กรรมการและเลขานุการศูนย์

นางสาวศศิธร เมธาวิวัฒน์
กรรมการศูนย์ฯ


นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
กรรมการศูนย์ฯ

 

นายพงศกร แสงหงษ์
นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฯ