• full screen slider
1 2 3 4 full screen slider5 6
image carousel by WOWSlider.com v7.4

ศูนย์ FOSIC ร่วมกับโปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหาร ศึกษาดูงานจ.นครสวรรค์

ศูนย์FOSICเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง
คุณภาพสินค้าOTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางอาหารเข้าร่วมสัมมนา สมอ.และ มผช.
ศูนย์FOSIC ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ร่วมจัดกิจกรรมให้ความ
รู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ...

ศูนย์FOSIC ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักการผลิตอาหาร
ปลอดภัยตามหลัก GMP
                              :: อ่านข่าวทั้งหมด::
ประกาศอัตราค่าใช้บริการฉบับปรับปรุงใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ
หน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือและห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ
   
   
                              :: อ่านประกาศทั้งหมด::

 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์