ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน


ชื่อภาษาไทย  ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ  Food Safety and Inspection Service Center
ชื่อย่อ  FOSIC  
วัตถุประสงค์    
    1.เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    2.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตงานวิจัยทางอาหารปลอดภัย
    3.เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ  
วิสัยทัศน์ 
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณธรรมเพื่อให้สังคมได้รับความปลอดภัยทางอาหาร ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนที่อยู่ดีมีสุข และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
พันธกิจ
    1.ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย
    2.สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย
    3.ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทุกระดับ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม ในการดูแลชุมชนของตนเองให้ได้รับการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูง
    4.พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการตรวจสอบ
 นโยบายคุณภาพ
“มุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยความถูกต้องและเที่ยงตรง ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
ประวัติความเป็นมา
สินค้าเกษตรและอาหารเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการผลิตเพื่อสินค้าจำหน่ายในประเทศและการส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ การเชื่อมโยงภาคเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของประเทศต้องมีการใช้มาตรฐานและตรวจสอบสินค้าซึ่งในปัจจุบันการค้าขายสินค้าเกษตรและอาหารมีความซับซ้อนและเกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการใช้มาตรการด้านภาษี มาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในขณะที่ประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจำกัด ทั้งในเชิงปริมาณและขีดความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบปัจจุบันของประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชนยังมีกำลัง(Capacity)ไม่เพียงพอให้บริการตรวจสอบได้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการซึ่งทวีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร(FOSIC)จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของประเทศเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารใน 3 ส่วน ที่สำคัญคือ
    1.การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เพื่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับในประเทศและนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในด้านปริมาณรายการที่ต้องการการตรวจสอบและความซับซ้อนของการตรวจสอบ โดยการให้บริการที่เบ็ดเสร็จรวดเร็ว และคล่องตัว
    2.การขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงและสินค้าที่ผลิตในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวัตถุดิบและอาหารแปรรูป รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพในตลอดทุกห่วงโซ่ของการบริโภคอาหาร
    3.การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการเจรจาทางการค้าและการแก้ไขข้อเสียเปรียบของผู้บริโภคในการต่อรองหรือแก้ไขข้อกล่าวหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ดอกไม้ประจำหน่วยงาน  ดอกกาสะลอ 

          
สีประจำหน่วยงาน  สีเขียว สีส้ม
ที่ทำการ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วย
    ชั้น 1 ห้องที่ทำการบุคคลากร  และที่รับ-ส่งตัวอย่าง
    ชั้น2 ห้องวิเคราะห์ทางเคมี   และ ห้องเตรียมตัวอย่างทางเคมี
    ชั้น3 ห้องวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และ ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ