ศูนย์ FOSIC เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างคุณภาพสินค้าOTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 


      วันนี้  (20 มกราคม 2558)   ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”  โดยมี นายวัฒนะ กันนะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ  ซึ่งในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300  คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  กล่าวว่า “การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และมีความต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดหรือชุมชนส่งเสริมให้ได้รับความช่วยเหลือสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นสังคมที่สงบสุข  เสริมสร้างรากฐานความมั่นคง และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยแต่ละภาค มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น เป็นที่นิยมของ  ผู้ซื้อ ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ในการพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย เชื่อมโยงการตลาด  และการแปรรูป มีความสอดคล้องกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่เน้นนำงานด้านบริการทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการต่อสังคม ช่วยให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้และความตระหนัก ถึงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความรับผิดขอบต่อสังคม เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  และสามารถยื่นขอการรับรองได้ตามมาตรฐานได้ นอกจากการเข้าร่วมสัมมนาแล้วผู้ประกอบการยังได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเข้าร่วมจัดแสดงเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายหลากหลายทั้งกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม กลุ่มของใช้  ของประดับ และของที่ระลึก กลุ่มผ้า และเครื่องแต่งกายกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ซึ่งได้รับความสนใจและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน      

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : กรมวิทยาศาสตร์บริการ   ภาพข่าว : คุณธนกร ศิริกิจ

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ,  086-7350147

E-mail : phongsakorn.saenghong@gmail.com