ศูนย์FOSIC ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร ร่วมจัดกิจกรรมให้ความ รู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ..

 

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ FOSIC ร่วมกับโปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยศูนย์FOSICมีกิจกรรม แยกสีมหัศจรรย์ สิ่งห์โตพ่นน้ำ และการทดสอบกรดเบส ในการเสริมความรู้แก่เด็กๆ
 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พงศกร แสงหงษ์   ภาพข่าว : พงศกร แสงหงษ์

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ,  086-7350147

E-mail : phongsakorn.saenghong@gmail.com