ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐาน ความปลอดภัยทางอาหารเข้าร่วมสัมมนา สมอ.และ มผช

 

    วันนี้ (16 ธันวาคม 2557) ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่าง สมอ. และหน่วยตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชน" โดยในการสัมมนาได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาระดมความคิดแก้ปัญหา ต่างๆเพื่อให้การทำงานระหว่างหน่วยตรวจสอบและสมอ.ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตฯซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้จึงส่งตัวแทนเข้าร่วม 2 ท่าน คือ อาจารย์เอนก หาลี กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ และ นายพงศกร แสงหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฯ ในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรอล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พงศกร แสงหงษ์   ภาพข่าว : เอนก หาลี

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ,  086-7350147

E-mail : phongsakorn.saenghong@gmail.com